JAK NAKUPOVAT » OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě 7-9-13.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je OSVČ Miloslav Sirový.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Ceny

Všechny ceny zboží, které jsou uvedeny v eshopu 7-9-13.cz, jsou konečné včetně DPH. Prodejní ceny zboží jsou platné pro den, ve kterém byla objednávka učiněna.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je OSVČ Miloslav Sirový, s místem podnikání U Vlaštovičníku 145, 381 01 Český Krumlov, IČO: 74661663. Miloslav Sirový je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Reklamace zboží

Při převzetí zásilky ihned zkontrolujte, zda je obal neporušen. Poškozený obal reklamujte přímo u přepravce. Ostatní nesrovnalosti v zásilce nám nahlaste co nejdříve, avšak nejpozději do následujícího pracovního dne od doručení.

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců a začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím a skladováním zboží, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením zboží či v důsledku neprovádění nutné údržby.

Při zjištění závady je nutno přestat zboží používat a ihned uplatnit reklamaci. Pokud tak neučiníte a způsobíte tím rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

K reklamovanému zboží přiložte kopii faktury, průvodní dopis s Vaší adresou, telefonem, emailem, popisem závady a stručným vysvětlením jak k závadě došlo. Zboží musí být čisté a suché, jinak bude vráceno zpět!

Reklamované zboží k nám zasílejte jako obyčejnou zásilku, na dobírku nebude přijato!

Adresa:

4RIDERS.CZ

U Vlaštovičníku 145

381 01 Český Krumlov

Výměna a vrácení zboží

Do 14 dnů od převzetí zboží z objednávky můžete zboží bez udání důvodu vrátit nebo požadovat jeho výměnu za jiné.

Zboží musí být v původním obalu, se všemi visačkami, nepoškozené, nepoužité, čisté, schopné dalšího prodeje. Propagační materiály si můžete ponechat. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Zboží zasílejte zpět jako obyčejnou zásilku. Dobírky nebudou přijaty!

Adresa pro výměnu a vrácení zboží je stejná jako pro reklamaci.

Výměna zboží

Ke zboží přiložte kopii faktury a průvodní dopis s Vaší adresou, telefonem, emailem a přesným popisem zboží, které chcete poslat výměnou za zboží vrácené – značka, model, barva, velikost. Na výměně je vhodné se dopředu domluvit a zarezervovat si požadované zboží.

Zboží vám vyměníme a obratem pošleme. Poštovné při výměně zboží platí kupující.

Vrácení zboží

Ke zboží přiložte kopii faktury a průvodní dopis s Vaší adresou, telefonem, emailem a číslem bankovního účtu, na který Vám peníze vrátíme. Peníze na Váš účet vracíme obratem, nejdéle však do 14 dnů od přijetí zboží. Poštovné při vrácení zboží platí kupující.

V případě, že si nepřejete vrátit peníze na účet, lze je vrátit i poštovní poukázkou. V tomto případě je naúčtován manipulační poplatek 50 Kč, který se odečte z vrácené částky.

Pokud je platba provedena převodem na účet, manipulační poplatek neplatíte.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním informací emailem.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17. 12. 2014